Zarządzanie jakością

Sukces gospodarowania w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie jest coraz bardziej uzależniony od spełnienia oczekiwań klientów oraz wymagań środowiska biznesowego prowadzonej działalności. Jakość dostarczanych produktów i usług, stała się kluczowym czynnikiem gwarantującym organizacjom biznesowym i non-profit odniesienie sukcesu oraz utrzymania się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Zarządzanie jakością jest w dniu dzisiejszym w centrum uwagi najwyższego kierownictwa wszystkich firm biznesowych i organizacji non-profit. Jakość oznacza przydatność produktu i usługi do użytkowania tzn. czy realizują to do czego zostały przeznaczone. Jakość to spełnienie oczekiwań klientów, którzy ją definiują, postrzegają i oceniają. Jakość oznacza przekraczanie oczekiwań klientów a tym samym stopnia ich zadowolenia i zachwytu z otrzymanych produktów i usług. Jakość oznacza wreszcie przewagę konkurencyjną tzn. to czym wyróżniamy się od konkurencji.

Kierując się potrzebą zapewnienia jak najwyższej jakości dostarczanych produktów i usług, współczesne firmy i organizacje non-profit, wykorzystują system zarządzania jakością SZJ, który jest integralnym elementem systemu zarządzania prowadzonej działalności. Ustanowienie, wdrożenie, eksploatacja i doskonalenie systemu zarządzania jakością ma na celu nie tylko dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług, ale także podniesienie skuteczności i efektywności wykorzystywanych procesów biznesowych oraz minimalizację ryzyka prowadzonej działalności biznesowej. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkich interesariuszy prowadzonej działalności zarówno klientów, pracowników, dostawców oraz udziałowców.

System zarządzania jakością (SZJ) jest najczęściej budowany w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 9001:2015. Norma kładzie nacisk na podejście procesowe oraz ocenę ryzyka prowadzonej działalności gospodarowania. Podejście takie ma za zadanie uzupełnienie i wzmocnienie przyjętej strategii biznesowej organizacji, wspieranie jej w realizacji zakładanych celów poprawie osiąganych wyników oraz wzroście zaufania i zadowolenia swoich klientów.

Odpowiedzią na wyzwania rynku jakie w dniu dzisiejszym stają przed kadrą zarządzającą wielu firm i organizacji jest poniższa oferta usług doradczych i szkoleniowych firmy ARCHinfo w obszarze zarządzania jakością.

Usługi doradcze i konsultingowe

Ocena zgodności działania organizacji z wymaganiami normy ISO/IEC 9001:2015

Usługa oceny zgodności zarządzania jakością obejmuje ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa lub organizacji w odniesieniu do wymagań normy ISO/IEC 9001:2015, analizę wykrytych luk oraz przedstawienie rekomendacji niezbędnych działań naprawczych i doskonalących.

Przygotowanie organizacji do certyfikacji ISO/IEC 9001:2015

Usługa przygotowania przedsiębiorstwa lub organizacji do certyfikacji ISO/IEC 9001:2015 obejmuje przeprowadzenie oceny jej gotowości do certyfikacji oraz analizę luk w odniesieniu do wymagań normy jak również prace doradcze podczas kolejnych etapów budowy, wdrażania i eksploatacji systemu zarządzania jakością (SZJ). Zakres usługi obejmuje również wsparcie w początkowym okresie funkcjonowania systemu SZJ (monitorowanie, mierzenie, przeglądy), rekomendowanie niezbędnych działań korekcyjnych i doskonalących oraz pomoc podczas audytu certyfikacyjnego.

Audyt wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO/IEC 9001:2015

Usługa audytu wewnętrznego systemu zarządzania jakością (SZJ) obejmuje usystematyzowane i niezależne badanie mające na celu stwierdzenie czy działania odnoszące się do zarządzania jakością i ich rezultaty są zgodne z wymaganiami normy ISO/EC 9001:2015. Wynikiem audytu jest ocena sytuacji w audytowanym przedsiębiorstwie lub organizacji mająca za zadanie wykrycie i skorygowanie istniejących nieprawidłowości. Ma on również być pomocą w osiągnięciu zakładanych celów gospodarowania poprzez metodyczne podejście do analizy i doskonalenia skuteczności i efektywności procesów zarządzania jakością.

Usługi seminaryjne i szkoleniowe

System zarządzania jakością w pigułce wg normy ISO/IEC 9001:2015

Seminarium przedstawia podstawowe wymagania normy ISO/IEC 9001:2015 oraz korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z tymi wymaganiami.

Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością wg normy ISO/IEC 9001:2015

Jednodniowe, autorskie szkolenie wprowadzające do systemu zarządzania jakością (SZJ) zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 9001:2015. Program szkolenia obejmuje przedstawienie i wyjaśnienie zasad i podejścia do zarządzania jakością oraz podstawowych wymagań normy. Przekazane zostaną również podstawowe zalecenia i wskazówki odnośnie budowy, wdrożenia, eksploatacji i doskonalenia systemu zarządzania jakością (SZJ) oraz przedstawienie korzyści z certyfikacji ISO/IEC  9001:2015. Szkolenie jest dedykowane dla kadry kierowniczej organizacji, menedżerów i profesjonalistów odpowiedzialnych za doskonalenie efektywności i skuteczności prowadzonej działalności gospodarowania oraz coraz lepszym spełnianiu wymagań, potrzeb i oczekiwań swoich klientów. Jest ono również kierowane do wszystkich, którzy potrzebują poznać wymagania normy ISO/IEC 9001:2015 oraz proces certyfikacji.