Zarządzanie usługami

Sukces gospodarowania w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie jest coraz bardziej uzależniony od wartości usług IT dla realizacji zakładanych celów i wyników biznesowych. Istotnym jest również ich dopasowane do potrzeb prowadzonego biznesu oraz ich podatność na zmieniające się potrzeby i wymagania rynku. Usługi IT są obecnie integralnym elementem procesów biznesowych, nie tylko poprawiającym ich skuteczność i efektywność, lecz niejednokrotnie stanowią integralną część prowadzonej działalności bez których byłaby ona niemożliwa.

Zarządzanie usługami IT jest w dniu dzisiejszym w centrum uwagi najwyższego kierownictwa wszystkich firm biznesowych oraz organizacji non-profit. Kierując się potrzebą zapewnienia jak największej wartości usług IT dla prowadzonej działalności gospodarowania, współczesne firmy i organizacje non-profit, starają się wykorzystywać w procesach budowy i dostarczania usług IT najlepsze praktyki zarządzania usługami (biblioteka ITIL 2011) jak również budować, wdrażać, eksploatować i doskonalić systemy zarządzania usługami w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 20000:2011.

Odpowiedzią na wyzwania rynku jakie w dniu dzisiejszym stają przed kadrą zarządzającą wielu firm i organizacji jest poniższa oferta usług doradczych i szkoleniowych firmy ARCHinfo w obszarze zarządzania usługami.

Usługi doradcze i konsultingowe

Ocena zgodności działania organizacji z wymaganiami normy ISO/IEC 20000:2011

Usługa oceny zgodności zarządzania usługami obejmuje ocenę funkcjonowania organizacji oraz analizę luk w odniesieniu do wymagań normy ISO/IEC 20000:2011 oraz przedstawienie rekomendacji niezbędnych działań naprawczych i doskonalących.

Przygotowanie organizacji do certyfikacji ISO/IEC 20000:2011

Usługa przygotowania organizacji do certyfikacji ISO/IEC 20000:2011 obejmuje przeprowadzenie oceny jej gotowości i analizę luk w odniesieniu do wymagań normy ISO/IEC 20000:2011 oraz prace doradcze podczas projektowania, budowy, wdrażania i dokumentowania systemu zarządzania usługami SZUIT. Zakres usługi obejmuje również wsparcie w początkowym okresie funkcjonowania systemu SZUIT (monitorowanie, mierzenie, przeglądy), rekomendowanie działań korekcyjnych i doskonalących oraz pomoc i wsparcie podczas audytu certyfikacyjnego.

Audyt wewnętrzny systemu zarządzania usługami wg normy ISO/IEC 20000:2011

Usługa audytu systemu zarządzania usługami (SZUIT) obejmuje przeprowadzenie systematycznej i niezależnej oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa lub organizacji w obszarze zarządzania usługami IT i zgodności postępowania z wymaganiami normy ISO/IEC 20000:2011. Wynikiem audytu jest ocena sytuacji w audytowanej firmie lub organizacji przedstawiająca wykryte i wymagające skorygowania nieprawidłowości. Ma ona być również pomocą w osiągnięciu zakładanych celów świadczonych usług IT poprzez metodyczne podejście do analizy i doskonalenia procesów zarządzania usługami.

Ocena dojrzałości zarządzania usługami w oparciu o bibliotekę ITIL 2011

Ocena dojrzałości zarządzania usługami ma na celu pomoc przedsiębiorstwu lub organizacji w doskonaleniu obszaru zarządzania usługami będącego jednym z głównych aktywów w dzisiejszym świecie gospodarowania. Obejmuje ona ewaluację organizacji w oparciu o sprawdzone wzorce (dobre praktyki) postępowania biblioteki ITIL 2011, których wykorzystanie pozwala na poprawę jakości świadczonych usług oraz podniesienie ich wartości dla prowadzonej działalności biznesowej lub non-profit. Opracowana zostanie również lista rekomendacji i propozycja niezbędnych działań naprawczych i zapobiegawczych wraz z oczekiwanymi korzyściami ich wdrożenia.

Usługi doradcze w zakresie zarządzania usługami w oparciu o bibliotekę ITIL 2011

Usługi w zakresie zarządzania usługami dotyczą wsparcia przedsiębiorstw i organizacji w budowie i doskonaleniu usługowej organizacji IT. Obejmują one ocenę obecnego stanu organizacji IT i analizę luk w oparciu o sprawdzone wzorce (dobre praktyki) postępowania biblioteki ITIL 2011 oraz prace doradcze podczas projektowania, wdrażania, eksploatacji i doskonalenia procesów zarządzania usługami. Zakres usług obejmuje również wsparcie w transformacji organizacji IT, rekomendowanie działań korekcyjnych i doskonalących zasady postepowania.

Usługi seminaryjne i szkoleniowe

System zarządzania usługami w pigułce wg normy ISO/IEC 20000:2011

Seminarium przedstawia podstawowe wymagania normy ISO/IEC 20000:2011 oraz korzyści z wdrożenia systemu zarządzania usługami zgodnego z tymi wymaganiami.

Wprowadzenie do systemu zarządzania usługami wg normy ISO/IEC 20000:2011

Jednodniowe, autorskie szkolenie wprowadzające do systemu zarządzania usługami zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 20000:2011. Program szkolenia obejmuje przedstawienie i wyjaśnienie podstawowych wymagań normy, przekazanie zaleceń i wskazówek projektowania, budowy, wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu jak również wskazanie korzyści wynikających z certyfikacji ISO/IEC 20000:2011. Szkolenie jest dedykowane dla kadry kierowniczej organizacji, menedżerów i profesjonalistów odpowiedzialnych za projektowanie, budowę, przekazywanie, eksploatację i doskonalenie usług, którzy potrzebują poznać wymagania normy ISO/IEC 20000:2011 oraz proces certyfikacji.

Wprowadzenie do zarządzania usługami w oparciu o bibliotekę ITIL 2011

Jednodniowe, autorskie szkolenie wprowadzające do koncepcji skutecznego i efektywnego zarządzania usługami i budowy systemu ich zarządzania ITSM. Celem szkolenia jest przedstawienie zalecanych praktyk zarządzania usługami biblioteki ITIL 2011 w powiązaniu z poszczególnymi etapami cyklu życia usług IT tak aby umożliwiały one sprawne funkcjonowanie organizacji IT dzięki świadczeniu wysokiej jakości usług swoim klientom. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę i zrozumienie zarządzania usługami IT, strukturę najnowszej wersji dobrych praktyk ITIL 2011 oraz kluczowych procesów i funkcji systemu zarządzania usługami ITSM. Szkolenie jest dedykowane dla kadry kierowniczej organizacji biznesowych i non-profit, menedżerów i profesjonalistów zaangażowanych w dopasowywaniu usług IT do potrzeb biznesu i wymagań dzisiejszego środowiska gospodarowania, kontrolę i zmniejszenie kosztów ich świadczenia, poprawą jakości i wzrost wartości dla klientów oraz optymalnym wykorzystaniem posiadanych zasobów.